Nagroda “Prymus szkoły”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY “PRYMUS  SZKOŁY” w roku szkolnym 2016/2017

Uczniów do nagrody „Prymus szkoły” typuje wychowawca klasy, a wybiera rada pedagogiczna. Nagroda jest przyznawana na zakończenie roku szkolnego.

Wychowawca każdej klasy typuje 1-2 uczniów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. a) średnia ocen min 4,5 z przedmiotów ogólnych i zawodowych w danym roku szkolnym
  2. b) ocena z zachowania – min ocena bardzo dobra
  3. c) dobra frekwencja ucznia
  4. d) udział ucznia w życiu szkoły, Samorządu Uczniowskiego, klasy
  5. e) udział w konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

Uwzględniając powyższe kryteria wychowawca przedstawia radzie pedagogicznej kandydatów do nagrody.

Do protokołu wychowawca składa opinie o wszystkich proponowanych kandydatach na piśmie.

Wyboru jednego kandydata do nagrody „Prymus Szkoły” dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna na końcowo rocznej konferencji klasyfikacyjnej.

Nagrodą „Prymus Szkoły” jest:

  1. a) Statuetka z wygrawerowanym napisem:

imię i nazwisko

„Prymus Szkoły ….”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRR i MP

Bielawa, ………………. Rok

  1. b) Nagroda pieniężna w kwocie 200 zł.
  2. c) List gratulacyjny dla rodziców
  3. d) Zdjęcie i wpis Prymusa Szkoły do kroniki szkolnej
  4. e) Informacja na tablicy szkolnej

Fundatorem statuetki oraz nagrody finansowej jest Organ Prowadzący, a za realizację  pkt. c, d, e jest wychowawca klasy oraz Dyrektor szkoły.

Nagrody – statuetka i nagroda pieniężna jest wręczana na apelu podsumowującym dany rok szkolny przez przedstawiciela organu prowadzącego.

List gratulacyjny dla rodzica wręcza Dyrektor szkoły na apelu podsumowującym dany rok szkolny.

Skip to content