Rekrutacja 2021/2022

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów
do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4)

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 2019 poz.1737)

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm. §11baa ust. 2).

 

 1. Zarządzenie Nr 3/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2021 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/22.

 

 1. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/21.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski na rok 2021/2022

odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu lub podpis elektroniczny bez wydruku),
 • 3 zdjęcia
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do pobrania w szkole)
 • Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu młodocianego (druk do pobrania w Cechu Rzemiosł Różnych i Malej Przedsiębiorczości w Bielawie)

 

 

 

Skip to content