Cele i zadania

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie  jest szkołą prowadzoną w formie stacjonarnej dla młodzieży. W szkole obowiązuje trzyletni cykl kształcenia w każdym zawodzie.

Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP:

  1. Kształtuje zamiłowanie do przyszłego zawodu.

  2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub czeladnicze.

  3. W nauczaniu praktycznym dąży do rozszerzenia uprawnień, ułatwiających podjęcie pracy zawodowej.

  4. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju jego osobowości.

  5. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Rozbudza potrzeby wzbogacania, aktualizacji wiedzy zawodowej, uwzględniając postęp techniczny, ekonomiczny i organizacyjny.

  6. Upowszechnia wiedzę ekologiczną, kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

  7. Popularyzuje zagadnienia z oświaty zdrowotnej.

  8. Otacza szczególną opieką wychowawczą uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej i materialnej.

  9. Doskonali pracę wychowawczą w zespołach klasowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie właściwych postaw uczniów, wzrost dyscypliny i poprawę frekwencji.

  10. Umożliwia absolwentom podjęcia dalszego kształcenia w szkole średniej na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie:

 Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności do jej ukończenia, przygotowuje do  świadomego wyboru dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, a ponadto:

1) zapewnia  uczniom   warunki  niezbędne  do   ich  rozwoju  i  przygotowuje  do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

2) umożliwia uczniom rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualny program lub tok nauki oraz udział w zajęciach dodatkowych,

3) organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów wymagających takiej formy pracy,

4) zapewnia warunki bezpieczeństwa oraz dba o promocję i ochronę zdrowia,

5) współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

6) ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki,

7) realizuje  program  profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze  profilaktycznym  skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców, opracowany w oddzielnym dokumencie,

8) realizuje program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, opracowany w oddzielnym dokumencie.

 

Skip to content