Podstawa programowa 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. jest przeprowadzany dla:

1) uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018, a w kolejnych latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół,

2) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r., na których kształcenie rozpoczęło się nie wcześniej niż 1 września 2018 r.

3) osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które po dniu 31 stycznia 2019 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.,

4) osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r., zgłoszonych przez starostę do komisji egzaminacyjnej

Skip to content