Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie » RODO – Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

RODO – Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

monitoring
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, ul. Polna 2, 58-260 Bielawa zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pani Natalia Ratajewska, możliwy jest pod ww. adresem lub pod adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl.

3. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego są̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.). w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

4. Zapisy z monitoringu są̨ przechowywane przez okres nieprzekraczający 7 dni, a następnie podlegają automatycznemu skasowaniu.
Zgodnie z art. 108a ust. 5, na podstawie odrębnych przepisów, dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż 3 miesiące (np. w przypadku incydentów naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępu osób nieupoważnionych – do czasu zakończenia odpowiednich postępowań).

5. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują̨ znaki graficzne z piktogramem kamery umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku), na drzwiach wejściowych do obiektu lub w innych widocznych miejscach.

6. Odbiorcami danych z monitoringu będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa, upoważniony personel wewnętrzny i podwykonawcy świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz dostawcy sprzętu i oprogramowania w niezbędnym zakresie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich,
usunięcia danych w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO (i w przypadku, gdy nie występuje żaden z wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

8. Jeżeli osoba, której wizerunek został utrwalony uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane z monitoringu nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są̨ poddawane profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.

Skip to content