Warunki przyjęcia

Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą rodziców przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  z której wynika zasadność nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy.

Szczegółowe warunki przyjęcia ucznia:

  1. Ukończenie 15-tego roku życia.
  2. Do klasy VII może być przyjęty uczeń, który otrzymał promocję do klasy VII lub nie otrzymał promocji z klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 do klasy II, nie otrzymał promocji do klasy VIII
  3. Do klasy VIII może być przyjęty uczeń, który otrzymał promocję do klasy VIII lub nie otrzymał promocji do klasy III gimnazjum lub nie ukończył klasy III gimnazjum
  4. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie podjęcia przez kandydata nauki w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej: „wskazane kontynuowanie nauki w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy”)
  5. Opinia pedagoga lub wychowawcy.
  6. Wniosek rodziców (do wypełnienia w sekretariacie szkoły przy zgłoszeniu)

Kandydat powinien mieć na swoim koncie niepowodzenia w dotychczasowej edukacji szkolnej (niepromowanie, co najmniej jednokrotne powtarzanie klasy).

Skip to content