Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie » RODO – Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

RODO – Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest: Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, ul. Polna 2, 58-260 Bielawa.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
– elektroniczny, na adres email: kontakt@rodo-leszno.com.pl;
– telefoniczny: 783479791.
3) W ramach wykonywania ustawowych obowiązków szkoła przetwarza dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania dydaktyczne mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych uczniów jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku uczniów.

4) Szkoła udostępnia dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny). O wszelkich innych instytucji/firm na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane przez okres wskazany w JRWA.

6) Rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

8) Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9) Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
– wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym ucznia),
Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w punkcie 3 jest obowiązkowe.

10) Dane osobowe przetwarzane przez szkołę nie podlegają profilowaniu.

Skip to content