Historia

Początkowo siedziba szkoły mieściła się przy ul. Waryńskiego 50, w Szkole Podstawowej nr 4. W 2007 roku Cech wydzierżawił od Urzędu Miasta Bielawa budynek szkolny przy ul. Polnej w Bielawie i od 2008 roku siedzibą szkół cechowych jest ul. Polna 2 w Bielawie.

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie (decyzją Zarządu Cechu nazwa Zespół Szkół obowiązuje od 1 lipca 2010 roku) jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej i funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi oraz postanowieniami statutu.
Organem prowadzącym szkołę jest Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Zasadnicza  Szkoła Zawodowa funkcjonuje od 1 września 2003 roku. Powstała z potrzeby zwiększenia i rozszerzenia  oferty kształcenia zawodowego w zawodach rzemieślniczych w Bielawie. Szkoła powstała  z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych, a w szczególności Starszego Cechu – Kazimierza  Rachowieckiego, Danuty Obacz – Kierowniczki Biura Cechu oraz Andrzeja Kalinowskiego- członka Zarządu  Cechu. Po przygotowaniu niezbędnej do założenia szkoły dokumentacji, dnia 26 maja 2003 r. zostało wydane zaświadczenie   o wpisie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,  a 26 sierpnia 2003r. została wydana decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej nowo powstałej szkole niepublicznej.

Struktura organizacyjna szkoły

1 września 2003 r. rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1 września 2017 r. przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia

1 września 2008 r.  powstało Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych

1 września 2012r.  przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonowało do końca sierpnia 2013 r.

1 września 2013 r. uruchomiono Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

1 września 2013 r. utworzono Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

1 września 2017 r. przekształcone w Szkołę Podstawową
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Szkołę reprezentują:

1) w sprawach pedagogicznych-Dyrektor szkoły,
2) w pozostałych- Cech zgodnie ze Statutem Cechu (Starszy Cechu oraz Dyrektor Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa).

Dyrektorzy szkoły:
2003 – 2005  Leszek Staszewski
2005 – 2006  Jacek Nowacki
2006 – 2007 Hanna Turzyniecka-Małysz
2007 – 2010 Halina Czarnacka
2010 – 2015  Maria Tomsia
2015 – Katarzyna Walczyk
od 01.10.2016 r. do końca sierpnia 2018r. p.o. Dyrektora szkoły- Alicja Kossowska

Skip to content