Struktura organizacyjna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:

  1. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

  1. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego, b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.
  • Część pisemna egzaminu z każdej kwalifikacji trwa 60 minut.
  • Część praktyczna egzaminu jest różna dla różnych kwalifikacji i może trwać 120, 150, 180, 210 lub 240 minut (informacje w Informatorach). Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (przy komputerze) lub arkuszy i kart odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,

wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,

d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,

dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych w zakładce Informatory oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Skip to content