Podstawa programowa 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. jest przeprowadzany:

do zakończenia kształcenia w danym cyklu dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018 (nie wcześniej niż 1 września 2012 r.)

− do końca roku szkolnego 2024/2025 dla:

1) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018 (nie wcześniej niż 1 września 2012 r.);

2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2012 r., którzy do końca roku szkolonego 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub nie przystąpili do tego egzaminu

− do dnia 31 października 2025 r. dla:

1) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. (kształcenie prowadzone do 31 grudnia 2019 r.)

2) osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r.;

3) osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. .

Skip to content