Rekrutacja 2020/2021

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów
do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów:
– do klasy I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 […].

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020.

Rekrutacja do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu),
  • 3 zdjęcia
  • Świadectwo ukończenia szkoły
  • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do pobrania w szkole)
  • Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu młodocianego (druk do pobrania w Cechu Rzemiosł Różnych i Malej Przedsiębiorczości w Bielawie)