Rekrutacja 2019/2020

Procedury rekrutacji
do Branżowej Szkoły I stopnia CRRiMP

w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I do publicznych  dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:

– klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

– klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Podstawa prawna: art. 204 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

 

 Branżowa Szkoła I stopnia kształci w różnych zawodach w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia.

 1. Nauka każdego zawodu w Branżowej Szkole I stopnia CRR i MP trwa trzy lata. Są to klasy wielozawodowe.

I klasa –  3 dni nauki szkolnej, 2 dni praktycznej nauki zawodu,

II klasa – 2 dni nauki szkolnej, 3 dni praktycznej nauki zawodu,

III klasa –2 dni nauki szkolnej, 3 dni praktycznej nauki zawodu,

 1. W szkole odbywa się kształcenie ogólne, praktyczna nauka  zawodu – w zakładach rzemieślniczych zaś teoretyczne kształcenie zawodowe – na kursach zawodowych w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W organizacji praktycznej nauki  zawodu pomaga Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.
 2. Uczniowie szkoły to młodociani pracownicy, którzy podpisują z pracodawcą umowę  o pracę w celu przygotowania zawodowego przed ukończeniem 18 roku życia.
 3. Uczniowie spoza Bielawy dojeżdżający do szkoły lub na praktyczną naukę zawodu otrzymują bilety miesięczne.

Regulamin rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum/ szkoły podstawowej
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia CRR i MP muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie oraz zaświadczenie z Cechu Rzemiosł, że uczeń będzie przyjęty na praktyczną naukę zawodu w wybranym zawodzie.
 3. Rekrutacja do szkoły odbywa się droga elektroniczną. Kandydat powinien zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
 4. Nie ustala się progu punktowego.
 5. Dokumenty do szkoły:
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w wybranym zawodzie /skierowanie do pobrania w szkole/,
 • oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu młodocianego /druk do pobrania w Cechu/,
 • 2 zdjęcia.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dotychczasowego gimnazjum

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. Od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.
2. Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego Od 21 do 25 czerwca 2019 r. —————
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 16 lipca 2019 r.  21 sierpnia 2019 r.
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. od 16 do 18 lipca 2019 r.  Od 21 do 23 sierpnia 2019 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum praz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  od 16 do 24 lipca 2019 r. od 21 do 29 sierpnia 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

 


Informacje można uzyskać także telefonicznie, nr tel. szkoły 74 833 21 16.

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

WYMAGANE DOKUMENTY

PRZY PRZYJĘCIU

KANDYDATA DO SZKOŁY

 

 • Podanie /do pobrania w Hufcu Pracy lub szkole/.
 • Świadectwo ukończenia klasy 6 Szkoły Podstawowej  ostatnie świadectwo szkolne (oryginał).
 • 4 zdjęcia legitymacyjne.
 • Wyciąg z aktu urodzenia (oryginał) lub kserokopia dowodu osobistego.
 • Uchwała rady pedagogicznej.
 • Opina Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (oryginał do wglądu + 2 kserokopie).
 • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkoły (oryginał + 2 kserokopie).
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu /skierowanie ze szkoły/.
 • Karta zdrowia i karta szczepień.

 

1-33 Hufiec Pracy

ul. Wolności 109

58-260 Bielawa

tel. 74 833 21 38

 

Biuro czynne codziennie w godz. 8.00 – 15.30