Rekrutacja

Procedury rekrutacji
do Branżowej Szkoły I stopnia CRRiMP

w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Podstawa prawna: art. 204 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

 

 Branżowa Szkoła I stopnia kształci w różnych zawodach w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia.

 1. Nauka każdego zawodu w Branżowej Szkole I stopnia CRR i MP trwa trzy lata. Są to klasy wielozawodowe.

I klasa –  3 dni nauki szkolnej, 2 dni praktycznej nauki zawodu,

II klasa – 2 dni nauki szkolnej, 3 dni praktycznej nauki zawodu,

III klasa –2 dni nauki szkolnej, 3 dni praktycznej nauki zawodu,

 1. W szkole odbywa się kształcenie ogólne, praktyczna nauka  zawodu – w zakładach rzemieślniczych zaś teoretyczne kształcenie zawodowe – na kursach zawodowych w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W organizacji praktycznej nauki  zawodu pomaga Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.
 2. Uczniowie szkoły to młodociani pracownicy, którzy podpisują z pracodawcą umowę  o pracę w celu przygotowania zawodowego przed ukończeniem 18 roku życia.
 3. Uczniowie spoza Bielawy dojeżdżający do szkoły lub na praktyczną naukę zawodu otrzymują bilety miesięczne.

Regulamin rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia CRR i MP muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie oraz zaświadczenie z Cechu Rzemiosł, że uczeń będzie przyjęty na praktyczną naukę zawodu w wybranym zawodzie.
 3. Rekrutacja do szkoły odbywa się droga elektroniczną. Kandydat powinien zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat.
 4. Nie ustala się progu punktowego.
 5. Dokumenty do szkoły:
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w wybranym zawodzie /skierowanie do pobrania w szkole/,
 • oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu młodocianego /druk do pobrania w Cechu/,
 • 2 zdjęcia.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 1 do 20 czerwca 2018r. Do 31 lipca 2018 r.
2. Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Od 22 do 26 czerwca 2018 r. —————
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. Do 13 lipca 2018r. Do 22 sierpnia 2018 r.
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. Do 17 lipca 2017 r. 22 sierpnia 2018 r.
5. Złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( jeśli nie zostały złożone w uzupełnieniu podania o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Do 25 lipca 2018r. Do 22 sierpnia 2018r.
6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły Do 26 lipca 2018r. 29 sierpnia 2018r.

 

Informacje można uzyskać także telefonicznie, nr tel. szkoły 74 833 21 16.

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

WYMAGANE DOKUMENTY

PRZY PRZYJĘCIU

KANDYDATA DO SZKOŁY

 

 • Podanie /do pobrania w Hufcu Pracy lub szkole/.
 • Świadectwo ukończenia klasy 6 Szkoły Podstawowej  ostatnie świadectwo szkolne (oryginał).
 • 4 zdjęcia legitymacyjne.
 • Wyciąg z aktu urodzenia (oryginał) lub kserokopia dowodu osobistego.
 • Uchwała rady pedagogicznej.
 • Opina Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (oryginał do wglądu + 2 kserokopie).
 • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkoły (oryginał + 2 kserokopie).
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu /skierowanie ze szkoły/.
 • Karta zdrowia i karta szczepień.

 

1-33 Hufiec Pracy

ul. Wolności 109

58-260 Bielawa

tel. 74 833 21 38

 

Biuro czynne codziennie w godz. 8.00 – 15.30