Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie » Program Hufca Pracy na rok 2017/2018

Program Hufca Pracy na rok 2017/2018

HUFIEC PRACY W DZIERŻONIOWIE DLA UCZNIÓW ZSZ CRRiMP W BIELAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PROPONUJE REALIZACJĘ:

 1. wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”,
 2. wojewódzkiego programu edukacyjnego promującego środowisko i region „Tu żyjemy”

III. programu edukacyjno-profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach”,

 1. 4 programów autorskich pt. „Ja nie palę, nie pal Ty !”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie”, „Dopalacze kradną życie”
 2. zajęć zawodoznawczych z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Dzierżoniowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie itd.
 3. zajęć integracyjnych i tematycznych z wychowawcą OHP

oraz szereg innych imprez, konkursów, przedsięwzięć, które nie zostały wymienione,  a pojawią się w ciągu roku lub zostaną zaproponowane  przez Dolnośląska Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu w załączeniu tabela nr 1.

I .   Program  edukacyjno-profilaktyczny  „Wiem, więc jestem bezpieczny”

 1. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

którego celem jest upowszechnienie wśród uczniów świadomości i wiedzy o źródłach  i skutkach zagrożeń, występujących w codziennym życiu oraz umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawiania się tym zagrożeniom.

Celami szczegółowymi są: uświadomienie młodzieży zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu, postępowanie w przypadku zagrożeń, kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie postaw sprzyjających minimalizacji agresji w najbliższym otoczeniu młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Przykładowe tematy:

„Bezpieczny start” program skierowany do uczniów szkół średnich oraz opiekunów. Celem programu jest : przekazanie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, zmian w przepisach o ruchu pieszych i kierujących, wskazanie zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i środków odurzających podczas kierowania pojazdami, w tym odpowiedzialność karna, wdrożenie zagadnień prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu dzierżoniowskiego, promowanie odpowiedzialnych zachowań młodych kierowców i umiejętności przewidywania, przeciwdziałanie tragicznym skutkom zdarzeń drogowych. Podejmowane działania polegają na: systematycznych spotkaniach z uczestnikami, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, spotkaniach z psychologiem, zajęciach obejmujących obserwację zachowań na drodze, spotkaniach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych.

Bezpieczna droga do szkoły” – spotkania z dziećmi podczas których przekazywane są wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi do oraz z przedszkola i szkoły. Podczas pogadanek na temat bezpiecznej drogi do szkoły oraz wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowane są również ćwiczenia praktyczne, które odbywają się na pobliskich przejściach dla pieszych. W zajęciach uczestniczą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego.

„Agresja i przemoc rówieśnicza- podczas spotkań poruszana jest tematyka rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Rowerem bezpieczniej do celu”  w ramach spotkań omawiane są zasady ruchu drogowego związane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, Ponadto realizowane są również zajęcia praktyczne podczas których pod okiem policjantów dzieci pokonują tor przeszkód ucząc się prawidłowej jazdy na rowerze oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 1. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„Bezpieczna Kobieta” – Podprogram skierowany dla młodych kobiet różnych zawodów narażonych na różnego typu zagrożenia.

„Bezpieczna praca” – program skierowany do młodocianych pracowników i uświadomienie zagrożeń płynących z nielegalnego zatrudnienia, wyjazdów zagranicznych.

Aktywnie w trosce o III wiek”- Duża grupa ludzi w starszym wieku staje się ofiarami przestępstw między innymi kradzieży, rozbojów i oszustw. W celu przeciwdziałania tym procederom realizowany jest cykl spotkań w Domach Pomocy Społecznej na terenie miasta Bielawy z zakresu bezpiecznych form zachowań, skierowanych do tego środowiska. Spotkania podzielone są na część teoretyczną i część praktyczną. Podczas omawiania części teoretycznej poruszane są zagadnienia związane z zagrożeniami jakie mogą napotkać ludzie starsi, metody działania sprawców podczas najczęściej popełnianych przestępstw np. napadów rabunkowych, oszustw (metodą na wnuczka), kradzieży. Część praktyczna poświęcona jest prezentacji najprostszych form obrony podczas sytuacji krytycznej. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólne z Strażą Miejską

 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

„Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych!” – Program ma na celu ujawnianie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii .  W ramach programu są realizowane dodatkowe służby wspólnie ze: Strażą Miejską, Policją, Sanepidem, PCK i placówkami służby zdrowia.

W szkołach powadzone są kampanie przeciw alkoholizmowi poprzez prowadzenie pogadanek, warsztatów, spotkań ze specjalistami.

„Pozory mylą, dowód nie” – zapobieganie problemowi społecznemu, jakim jest sięganie po napoje alkoholowe przez małoletnich.

 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii

“Odpowiedzialność prawna nieletnich a uzależnienia”. – spotkania z młodzieżą poświęcone Ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

„Oblicza uzależnień”- W ramach spotkań omawiane są  zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich wg. Ustawy o postepowania w sprawach nieletnich oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

 1. Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Polska dla Dzieci”

Bezpieczny Internet”,  “Cyberprzemoc” spotkania dotyczące bezpiecznego “surfowania po sieci”. Podczas spotkań z młodzieżą omawiana jest również odpowiedzialność prawną nieletnich związaną z przestępstwami popełnionymi w sieci.

„Bezpieczna szkoła” – działania podejmowane przez Policję i Straż Miejską, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, unikania ich oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków tych zagrożeń. Spotkania z uczniami szkół poświęcone bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich służą również zwiększeniu zaufania młodzieży do Policji i Straży Miejskiej. Zachowania agresywne, przemoc wśród młodzieży, złe autorytety, brak konstruktywnych zachowań czy też chęć zaistnienia i zaimponowania rówieśnikom może być efektem poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Najistotniejszym elementem powziętej profilaktyki jest rozpoznanie, zwalczanie i likwidacja zagrożeń.

„Stop agresji” -celem tej inicjatywy jest podniesienie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich aspektów agresji życia szkolnego. Wspólnym mianownikiem jest wyrażenie dezaprobaty i sprzeciwu uczniowskiego dla wszelkich form przemocy i agresji.

„Niebieskie tygodnie” to spotkania z młodzieżą, których tematyka dopasowana jest do istniejących potrzeb zachowań uczestników na terenie danej placówki. Najczęściej poruszane zagadnienia to przemoc rówieśnicza, uzależnienia od alkoholu, narkotyków.

„Obcy niebezpieczny” – W ramach spotkań omawiana jest tematyka roztropnych postaw, nieufania obcym oraz postepowania podczas różnych zagrożeń i zagubienia się w nieznanym miejscu. Podczas spotkań omawiana jest tematyka bezpiecznego kontaktu.

W ramach prowadzonej profilaktyki kryminalnej prowadzone są spotkania, pogadanki, wykłady, warsztaty i debaty społeczne, których tematyka ma dotyczyć m.in. przestępczości i demoralizacji nieletnich, bezpieczeństwa młodzieży, współczesnych zagrożeń. Debaty prowadzone mogą być przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji jak również samorząd uczniowski, radę młodzieży HP czy wyznaczoną lub zaproszoną osobę przez dyrektora szkoły. W spotkaniach powinna uczestniczyć przede wszystkim młodzież szkolna, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście.

Spotkania pedagogów szkolnych. Efektem spotkań ma być przede wszystkim wymiana informacji na temat występujących zagrożeń na terenie danej placówki oświatowej oraz przedstawienie przez Straż Miejską i Policję sposobu i formy podejmowanych działań prewencyjno-profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występującego zagrożenia.

Wymiana doświadczeń oraz współpraca z zaproszonymi instytucjami prowadzą do wypracowania najlepszego sposobu i formy przeciwdziałania i zapobiegania przestępstw i demoralizacji nieletnich w naszym mieście.

Przedsięwzięcia będą organizowana wspólnie z Strażą Miejską w Bielawie i Dzierżoniowie, Policją i firmami ochroniarskimi, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami i organizacjami. W ramach spotkań młodzież pozna pracę różnych służb mundurowych i instytucji.

 1. wojewódzki program edukacyjnego promującego środowisko i region „Tu żyjemy”

Program kierowany jest do uczniów I-go rocznika a celem jest poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu, rozwijanie zainteresowań historią, kulturą, zabytkami, walorami turystycznymi i krajobrazowymi Dolnego Śląska, przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, poznanie osób piastujących ważne stanowiska w regonie oraz ten region reprezentujących, poznanie instytucji użyteczności publicznej i zakresu ich usług.

Program będzie realizowany poprzez wycieczki edukacyjne po mieście, zwiedzanie muzeum, aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych, opracowanie gazetki tematycznej, udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych, wycieczkę do UM, spotkanie z przedstawicielami władzy itp.

III. programu edukacyjno-profilaktycznym „Nasze zdrowie w naszych rękach”

Celem jest zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywiania, zdrowej diety, poznanie zasad dbania o higienę, wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ukazywanie sposobów pozytywnego radzenia sobie ze stresem, rozwijanie zainteresowań, podnoszenie sprawności fizycznej itp.

Udział w/w konkursach jest dla uczniów bezpłatny. Transport, wyżywienie, prowiant, uczestnictwo oraz nagrody pokrywa Hufiec Pracy w Dzierżoniowie oraz Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP z własnych środków.

Jadwiga Hajduk-Stalica

Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie