Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie » Program Hufca Pracy na rok 2018/2019

Program Hufca Pracy na rok 2018/2019

HUFIEC PRACY W DZIERŻONIOWIE DLA UCZNIÓW ZSZ CRRiMP W BIELAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PROPONUJE REALIZACJĘ:

 1. W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy będą objęci także wojewódzkimi programami profilaktycznymi i edukacyjnymi, pn:
  • „Witamy w OHP” program adaptacyjno– wychowawczego (dla pierwszego rocznika),
  • „Wiem, więc jestem bezpieczny”, którego celem jest upowszechnienie wśród uczniów świadomości i wiedzy o źródłach  i skutkach zagrożeń, występujących w codziennym życiu oraz umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawiania się tym zagrożeniom. Celami szczegółowymi są: uświadomienie młodzieży zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu, postępowanie w przypadku zagrożeń, kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie postaw sprzyjających minimalizacji agresji w najbliższym otoczeniu młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

  W roku szkolnym 2018/2019 szczególną uwagę poświęcimy przemocy domowej i ochronie rodziny. Program „Wiem, więc jestem bezpieczny” zakończy się konkursem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy pn. „Razem bezpieczniej”.

  • Program edukacyjny „Tu żyjemy”

  Program kierowany jest do uczniów I-go rocznika, a jego celem jest poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu, rozwijanie zainteresowań historią, kulturą, zabytkami, walorami turystycznymi i krajobrazowymi Dolnego Śląska, przygotowanie do aktywnego                      i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, poznanie osób piastujących ważne stanowiska w regonie oraz  poznanie instytucji użyteczności publicznej i zakresu ich usług.

  Program będzie realizowany poprzez wycieczki edukacyjne po mieście, zwiedzanie muzeum, aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych, opracowanie gazetki tematycznej, udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych, wycieczkę do UM, spotkanie                      z przedstawicielami władzy itp.

  • „Nasze zdrowie w naszych rękach”

  Celem jest zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywiania, zdrowej diety, poznanie zasad dbania o higienę, wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ukazywanie sposobów pozytywnego radzenia sobie ze stresem.

  Rozwijanie zainteresowań i odkrywaniem talentów, pasji oraz podnoszenie sprawności fizycznej pomóc ma realizowanie przez wychowawców grup programów autorskich tj.:

  1/ „Recepta na życie” ,

  2/ „Odpowiedzialność prawna młodocianych”,

  3/ „W zdrowym ciele zdrowy duch”,

  4/ „Razem przy kominku” ,

  5/ „UŻYWKA = fałszywka” ,

  6/ „Sport dobry na wszystko”,

  7/ „Piszę do Ciebie Polsko”.

  Udział we wszystkich konkursach jest bezpłatny. Transport, wyżywienie, prowiant, uczestnictwo oraz nagrody pokrywa Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP i Hufiec Pracy w Dzierżoniowie z własnych środków.

  Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dobro naszej młodzieży nie jest obojętne. Czekamy na rodziców, pracodawców, pedagogów i każdego kto chce budować naszą przyszłość z naszą młodzieżą poprzez naukę i pracę wierząc w nasze sześćdziesięcioletnie doświadczenie.

Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie

Jadwiga Hajduk- Stalica