Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP » Program Hufca Pracy na rok 2016/2017

Program Hufca Pracy na rok 2016/2017

HUFIEC PRACY W DZIERŻONIOWIE DLA UCZNIÓW ZSZ CRRiMP W BIELAWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROPONUJE:

* realizację wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”, którego celem jest upowszechnienie wśród uczniów świadomości i wiedzy o źródłach  i skutkach zagrożeń, występujących w codziennym życiu oraz umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawiania się tym zagrożeniom.

Celami szczegółowymi są: uświadomienie młodzieży zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu, postępowanie w przypadku zagrożeń, kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie postaw sprzyjających minimalizacji agresji w najbliższym otoczeniu młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Program będzie realizowany poprzez prelekcje, warsztaty, pogadanki, projekcie filmów edukacyjnych, gazetkę informacyjną itp.

* realizację wojewódzkiego programu edukacyjnego promującego środowisko i region „Tu żyjemy”, który skierowany jest do uczniów I-go rocznika a celem jest poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu, rozwijanie zainteresowań historią, kulturą, zabytkami, walorami turystycznymi i krajobrazowymi Dolnego Śląska, przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, poznanie osób piastujących ważne stanowiska w regonie oraz ten region reprezentujących, poznanie instytucji użyteczności publicznej i zakresu ich usług.

Program będzie realizowany poprzez wycieczki edukacyjne po mieście, zwiedzanie muzeum, opracowanie gazetki tematycznej, udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych, wycieczkę do UM, spotkanie z przedstawicielami władzy itp.

*realizację programu autorski profilaktyczno-edukacyjny: „Wiem, rozumiem, HIV/AIDS”- I kw. 2017 r.

Ponadto w ciągu roku szkolnego Hufiec Pracy w Dzierżoniowie będzie zachęcał uczniów do udziału w:

*konkursie wojewódzkim „Sprawny w zawodzie-fryzjer”

*konkursie wojewódzkim „Sprawny w zawodzie-mechanik pojazdów samochodowych”

*Wojewódzkim Konkursie Informatycznym

*Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym

*Powiatowym Dniu Dawcy

*Wojewódzkim Konkursie Literackim

*Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckich

* Powiatowym konkursie na Kartkę Wielkanocną

*Ogólnopolskim konkursie na Kartkę Wielkanocną i Bożonarodzeniową

*Spartakiadzie Sportów Obronnych

*Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej

*udziale w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

*Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego

*Hufcowym Konkursie na „Bombkę z motywem świątecznym”

* IV Majówce z Frankensteinem

*Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Zasadach BHP

*Obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu

 

*programie edukacyjno-profilaktycznym „Nasze zdrowie w naszych rękach”, którego celem jest zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywiania, zdrowej diety, poznanie zasad dbania o higienę, wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ukazywanie sposobów pozytywnego radzenia sobie ze stresem, rozwijanie zainteresowań, podnoszenie sprawności fizycznej itp. (II semestr)

*zajęciach zawodoznawczych z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Dzierżoniowie. Klasy II i III –kontynuacja

*udziału w akcji uświadamiającej szkodliwość dopalaczy pt. „Dopalacze kradną życie”

*zajęciach integracyjnych i tematycznych z wychowawcą OHP

oraz szeregi innych imprez, konkursów, przedsięwzięć, które nie zostały ww, a pojawią się w ciągu roku lub zostaną zaproponowane  przez Dolnośląska Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu.

Udział w/w konkursach jest dla uczniów bezpłatny. Transport, wyżywienie, prowiant, uczestnictwo oraz nagrody pokrywa Hufiec Pracy w Dzierżoniowie oraz Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP.

Małgorzata Bieżanowska

Komendant Hufca Pracy

w Dzierżoniowie