Historia

Historia naszej szkoły nie rozpoczyna się w dniu jej otwarcia, lecz znacznie wcześniej. W społeczności lokalnej naszego miasta i powiatu pojawił się pomysł utworzenia szkoły zawodowej przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych.
Szczególne zasługi w tworzeniu szkoły mieli:
1. Starszy Cechu – pan Kazimierz Rachowiecki
2. Kierowniczka Biura Cechu – pani Danuta Obacz.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Bielawie
 została otwarta 1 września 2003 roku.
Dnia 26 maja 2003 r. zostało wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a 26 sierpnia 2003r. została wydana decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej.

Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych CRRiMP w Bielawie
zostało otwarte 1 września 2008 roku.

Początkowo siedziba szkoły mieściła się przy ul. Waryńskiego 50, w Szkole Podstawowej nr 4. W 2007 roku Cech wydzierżawił od Urzędu Miasta Bielawa budynek szkolny przy ul. Polnej w Bielawie i od 2008 roku siedzibą szkół cechowych jest ul. Polna 2 w Bielawie.
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie (decyzją Zarządu Cechu nazwa Zespół Szkół obowiązuje od 1 lipca 2010 roku) jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej i funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi oraz postanowieniami statutu.
Organem prowadzącym szkołę jest Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkołę reprezentują:
1) w sprawach pedagogicznych-Dyrektor szkoły,
2) w pozostałych- Cech zgodnie ze Statutem Cechu (Starszy Cechu oraz Dyrektor Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa).

Dyrektorzy szkoły:
2003 – 2005  Leszek Staszewski
2005 – 2006  Jacek Nowacki
2006 – 2007 Hanna Turzyniecka-Małysz
2007 – 2010 Halina Czarnacka
2010 – 2015  Maria Tomsia
2015 – Katarzyna Walczyk
od 01.10.2016 r. p.o. Dyrektora szkoły Alicja Kossowska