Pedagog i psycholog szkolny

Rok szkolny 2017/2018
Pedagog szkolny: Edyta Popiel

 

 

Godziny pracy pedagoga:

wtorek -8:00 – 15:00

czwartek – 8:00 – 10:45

Psycholog szkolny: Paweł Sukniewicz

 

 

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek – 8:00 – 13:00

Środa – 8:00 – 12:45