• Ogłoszenie rekrutacyjne dla Uczniów

  Podnieś z nami swoje kwalifikacje

  Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Fundacja „Merkury” zapraszają uczennice i uczniów klas I-III do udziału w projekcie „Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie”.

  Jako osoba uczestnicząca w projekcie masz możliwość:

  • Udziału w dodatkowych płatnych praktykach zawodowych
  • Uzyskania nowych kwalifikacji, uprawnień poprzez udział w darmowych kursach i szkoleniach zawodowych

  Ponadto możesz wziąć udział w:

  • Warsztatach kreowania postaw przedsiębiorczości
  • Dodatkowych zajęciach z j. angielskiego (angielski biznesowy i branżowy)
  • Warsztatach rozwoju kompetencji cyfrowych
  • Poradnictwie zawodowo-edukacyjnym
  • Treningach rozwijających kompetencje osobiste (m.in. umiejętność pracy zespołowej, wzmacnianie odporności na kryzys i zmiany)
  • Sesjach z psychologiem

   

  Już dziś zapytaj swojego wychowawcę o możliwość udziału w projekcie!

  Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku,  działanie 9.3  Transformacja w edukacji

  czytaj więcej
 • Ogłoszenie rekrutacyjne dla Instruktorów

  Instruktorze, Instruktorko Praktycznej Nauki Zawodu chcesz podnieść swoją wiedzę w zakresie edukacji włączającej oraz zasad zrównoważonego rozwoju?

  Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Fundacja „Merkury” zapraszają instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu  Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie do udziału w projekcie „Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie”.

  Dla osób uczestniczących w projekcie przewidujemy:

  • Warsztaty edukacji włączającej
  • Warsztaty włączające zasady zrównoważonego rozwoju w procesie edukacji
  • Coaching i mentoring w obu wymienionych obszarach

  Udział w warsztatach to następujące korzyści:

  • Umiejętność pracy z uczniami będącymi aktualnie w różnego rodzaju kryzysach,
  • Odpowiedź na pytanie: Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy?
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska oraz ich zastosowania w biznesie

   

  Już dziś skorzystaj z możliwości udziału w projekcie!

  Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku,  działanie 9.3  Transformacja w edukacji

  czytaj więcej
 • Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

  Projekt realizowany przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku, działanie 9.3  Transformacja w edukacji.

  Całkowita wartość projektu: 1 705 680 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 1 364 544 zł

  Grupę docelową stanowią:

  • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (60 osób),
  • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Branżowej Szkoły I Stopnia (10 osób),
  • Przedstawiciele Branżowej Szkoły I Stopnia

  Celem projektu jest dostosowanie w okresie 24 miesięcy procesu edukacji zawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie do wymogów regionalnego rynku pracy m.in. w obszarze zielonej transformacji, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkoły.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
  • Nabycie przez uczniów dodatkowych uprawnień / kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy – kursy i szkolenia m.in. związane z zieloną transformacją,
  • Nabycie przez uczniów dodatkowego doświadczenia – praktyki zawodowe u innych pracodawców m.in. z zielonych obszarów,
  • Wzmocnienie kompetencji osobistych uczniów oraz ich odporności na zmiany i sytuacje kryzysowe,
  • Rozwój postaw ekologicznych uczniów i zacieśnianie współpracy Branżowej Szkoły z podmiotami otocznia społeczno-gospodarczego,
  • Podniesienie wiedzy kadry szkoły w zakresie edukacji włączającej i zrównoważonego rozwoju.

  Planowane rezultaty projektu:

  • 50% procent uczestników (30 osób) weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych,
  • 10 nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu nabędzie kwalifikacje,
  • 10 uczniów nabędzie dodatkowe kwalifikacje m.in. w zielonych obszarach,
  • 50 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe (j. angielski, przedsiębiorczość, TIK),
  • Utworzone zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji i budowanie odporności uczniów,
  • Wzmocniona zostanie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie rozwoju postaw ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.

  uczen ins

  czytaj więcej
 • Uprawnienia SEP dla uczniów ZS CRR w Bielawie

  W dniu dzisiejszym pięcioro uczniów z Zespołu Szkół CRR w Bielawie, kształcących się w zawodzie elektryk – Marcin Czerkawski, Andrzej Jasiński, Maciej Orawiec, Krystian Adamski oraz Rafał Źródlak przystąpiło w ramach projektu „Rzemieślnicy na start” do kursu nadającego uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1kV. harmonux

  czytaj więcej
Skip to content