Historia

 

Potrzeba powołania Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie wynikała z dużej ilości zakładów (ponad 300), zrzeszonych wówczas w Cechu Rzemiosł Różnych w Dzierżoniowie. Funkcjonowanie tych zakładów na terenie Miasta Bielawy wymagało posiadania bezpośredniej reprezentacji środowiska rzemieślniczego w kontakcie z władzami samorządu lokalnego.

Komitet Założycielski, w skład którego wchodzili: Jerzy Bacia, Marian Baranowski, Janusz Cąber, Antoni Daciuk, Zbigniew Dragan, Andrzej Kalinowski, Konstanty Kawardzis, Leon Kowalski, Kazimierz Kuć, Zdzisław Kuzyk, Andrzej Nowakowski i Kazimierz Rachowiecki przygotował materiały niezbędne do powołania nowej jednostki cechowej.

Stało się to na mocy Uchwały nr 22/1985 z 10.06.1985 roku Izby Rzemieślniczej w Wałbrzychu, powołującej Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie z siedzibą przy ul. Thelmana 31 (obecnie 3-maja 31). Od 2007 roku, kiedy to Cech wydzierżawił od Urzędu Miasta Bielawa budynki w Górnej części Bielawy, siedziba Cechu mieści się przy ul. Polnej 2.

Poprzez członkostwo w Izbie Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy, nasz Cech stanowi element ogólnopolskiej struktury organizacyjnej rzemiosła polskiego, reprezentowanej na szczeblu centralnym przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Pierwsze uchwałodawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu odbyło się w dniu 29 czerwca 1985 roku. W obradach udział wzięło 124 rzemieślników. Podczas obrad uchwalono Statut nowo powstałej organizacji i dokonano wyboru składów organów statutowych: Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Pierwszym Starszym Cechu został wybrany Pan Jan Trzeciak, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje, tj. 8 lat. Kolejne dwie kadencje, również 8 lat stanowisko Starszego Cechu piastował Pan Zbigniew Dragan, a następnie, Pan Kazmierz Rachowiecki, który pełni tę funkcję aktualnie po raz trzeci.

W związku ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie podjęło decyzję o rozszerzeniu swojej oferty organizacyjnej, także dla innych Przedsiębiorców, nie posiadających statutu Rzemieślnika. Obecnie możliwość zrzeszenia się w Cechu mają także osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ogólnie rozumianej „małej przedsiębiorczości” (kupcy i przedsiębiorcy z różnych branż), a więc organizacja nasza, jako Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie zrzesza także wielu różnych nie rzemieślniczych przedsiębiorców.

Pierwszy okres działalności, był okresem bardzo prężnym w rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakładów rzemieślniczych. W roku 1986 Cech zrzeszał 328 Członków, z których ponad 50% stanowiły zakłady rzemieślnicze nowo utworzone. W latach następnych proces ten został stopniowo wyhamowany. Począwszy od 1989 roku, tj. od momentu zmiany ładu gospodarczego i stanu prawnego w Polsce, w Cechu zarejestrowano spadek ilości zakładów rzemieślniczych na terenie Miasta Bielawa.
Praca środowiska rzemieślniczego na terenie Miasta Bielawy nie wymaga szczególnego przedstawiania, gdyż stanowi ona integralną część życia miasta. Każdy z mieszkańców Bielawy korzysta z jej efektów w życiu codziennym nabywając chleb upieczony w piekarni, korzystając z usług fryzjerskich bądź mieszkając w budynku wybudowanym przez bielawskich rzemieślników.

Skip to content