Dualne kształcenie zawodowe tematem I Forum Szkół Rzemiosła

27 lutego 2018 r. odbyło się I Forum Szkół Rzemiosła zorganizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego, w którym udział wzięły oddelegowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie dyrektor Biura Cechu -Katarzyna Wierzbicka i księgowa Marzena Gawlik oraz dyrektor szkoły Cechu  – Alicja Kossowska.

I Forum zorganizowane zostało z inicjatywy Kongresu Rzemiosła Polskiego, który postanowił wspierać  funkcjonujące w systemie oświaty kształcenie zawodowe prowadzone przez organizacje rzemieślnicze uznając je za modelowe rozwiązania i wzorzec dla kolejnych inicjatyw oświatowych.

W forum uczestniczyli przedstawiciele szkół rzemieślniczych, cechów, izb rzemieślniczych z całej Polski oraz była Minister Oświaty Krystyna Szumilas. Tematyka forum dotyczyła szerokiego spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem szkołami niepublicznymi, ich organizacją
i sprawnym  funkcjonowaniem, wskazywała na zmiany spowodowane reformą szkolnictwa zawodowego, w tym finansowania zadań oświatowych. Szczególnie cenna była dyskusja, w czasie której można było podzielić się doświadczeniami, ale przede wszystkim zgłosić swoje uwagi i wnioski, które, taką mamy nadzieję, zostaną uwzględnione przez organy decyzyjne w oświacie. Na koniec przyjęto przez aklamację pomysł utworzenia Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosła w skład której wejdą  dyrektorzy istniejących szkół rzemieślniczych. Celem jej działania będzie ocena funkcjonowania rozwiązań przypisanych kształceniu zawodowemu oraz prezentowanie opinii i wniosków, które przyczynią się do optymalizacji potrzeb i możliwości szkół oraz pracodawców. Rada ma być odpowiednikiem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych wyłącznie publicznych, powołanej przy ministrze edukacji narodowej.