Archiwum z miesiąca: Luty 2024

Ogłoszenie rekrutacyjne dla Uczniów

Podnieś z nami swoje kwalifikacje

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Fundacja „Merkury” zapraszają uczennice i uczniów klas I-III do udziału w projekcie „Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie”.

Jako osoba uczestnicząca w projekcie masz możliwość:

 • Udziału w dodatkowych płatnych praktykach zawodowych
 • Uzyskania nowych kwalifikacji, uprawnień poprzez udział w darmowych kursach i szkoleniach zawodowych

Ponadto możesz wziąć udział w:

 • Warsztatach kreowania postaw przedsiębiorczości
 • Dodatkowych zajęciach z j. angielskiego (angielski biznesowy i branżowy)
 • Warsztatach rozwoju kompetencji cyfrowych
 • Poradnictwie zawodowo-edukacyjnym
 • Treningach rozwijających kompetencje osobiste (m.in. umiejętność pracy zespołowej, wzmacnianie odporności na kryzys i zmiany)
 • Sesjach z psychologiem

 

Już dziś zapytaj swojego wychowawcę o możliwość udziału w projekcie!

Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku,  działanie 9.3  Transformacja w edukacji

czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacyjne dla Instruktorów

Instruktorze, Instruktorko Praktycznej Nauki Zawodu chcesz podnieść swoją wiedzę w zakresie edukacji włączającej oraz zasad zrównoważonego rozwoju?

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Fundacja „Merkury” zapraszają instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu  Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie do udziału w projekcie „Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie”.

Dla osób uczestniczących w projekcie przewidujemy:

 • Warsztaty edukacji włączającej
 • Warsztaty włączające zasady zrównoważonego rozwoju w procesie edukacji
 • Coaching i mentoring w obu wymienionych obszarach

Udział w warsztatach to następujące korzyści:

 • Umiejętność pracy z uczniami będącymi aktualnie w różnego rodzaju kryzysach,
 • Odpowiedź na pytanie: Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy?
 • Zwiększenie wiedzy w zakresie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska oraz ich zastosowania w biznesie

 

Już dziś skorzystaj z możliwości udziału w projekcie!

Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku,  działanie 9.3  Transformacja w edukacji

czytaj więcej

Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

Projekt realizowany przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku, działanie 9.3  Transformacja w edukacji.

Całkowita wartość projektu: 1 705 680 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 364 544 zł

Grupę docelową stanowią:

 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (60 osób),
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Branżowej Szkoły I Stopnia (10 osób),
 • Przedstawiciele Branżowej Szkoły I Stopnia

Celem projektu jest dostosowanie w okresie 24 miesięcy procesu edukacji zawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie do wymogów regionalnego rynku pracy m.in. w obszarze zielonej transformacji, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkoły.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 • Nabycie przez uczniów dodatkowych uprawnień / kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy – kursy i szkolenia m.in. związane z zieloną transformacją,
 • Nabycie przez uczniów dodatkowego doświadczenia – praktyki zawodowe u innych pracodawców m.in. z zielonych obszarów,
 • Wzmocnienie kompetencji osobistych uczniów oraz ich odporności na zmiany i sytuacje kryzysowe,
 • Rozwój postaw ekologicznych uczniów i zacieśnianie współpracy Branżowej Szkoły z podmiotami otocznia społeczno-gospodarczego,
 • Podniesienie wiedzy kadry szkoły w zakresie edukacji włączającej i zrównoważonego rozwoju.

Planowane rezultaty projektu:

 • 50% procent uczestników (30 osób) weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych,
 • 10 nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu nabędzie kwalifikacje,
 • 10 uczniów nabędzie dodatkowe kwalifikacje m.in. w zielonych obszarach,
 • 50 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe (j. angielski, przedsiębiorczość, TIK),
 • Utworzone zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji i budowanie odporności uczniów,
 • Wzmocniona zostanie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie rozwoju postaw ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.

uczen ins

czytaj więcej
Skip to content