Archiwum z miesiąca: Marzec 2017

Spotkanie w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp.zo.o.

27 marca 2017 roku rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w ramach rządowego programu „Postaw na swój biznes” dotyczącym Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, które zostało zorganizowane z inicjatywy Bielawskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie możliwości finansowania stwarza Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dla przedsiębiorców. Przedsiębiorców poinformowano, że FRW wspiera najmniejsze firmy oraz tych, którzy startują i nie mają historii kredytowej. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub planującym ja rozpocząć dedykuje programy pomocowe realizowane zgodnie z polityką państwa.

czytaj więcej

Przyszłość szkolnictwa zawodowego

20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu – Katarzyny Wierzbickiej oraz Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, odbyło się spotkanie którego celem było ukazanie zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy bielawskich
szkół podstawowych i gimnazjów, doradcy zawodowi oraz pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa – Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie – Ewa Kowalik.
Spotkanie rozpoczęło się od projekcji niemieckiego filmu „Czym byłby świat bez rzemiosła”. Film uzmysłowił odbiorcom, że świat bez rzemiosła nie mógłby się rozwijać, a nawet jego istnienie byłoby zagrożone, bo wszystko co nas otacza jest stworzone przez rzemieślnika.
Następnie kierownik filii Urzędu Pracy w Bielawie Małgorzata Buczyńska zapoznała zebranych z prezentacją zawodów niszowych i nadwyżkowych w powiecie dzierżoniowskim, podkreślając potrzebę kształcenia w zawodach rzemieślniczych. Przedstawiła barometr zawodów 2017, który dokładnie obrazuje w jakich zawodach występuje deficyt, w jakich równowaga, a w jakich nadwyżka. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja filmu promującego szkołę prowadzoną przez bielawskich rzemieślników, który również ukazuje, że wszystko co nas otacza, jest dziełem rzemieślników. Po projekcji filmu, głos zabrała dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, która omówiła status pracownika młodocianego, wskazując na zapisy Kodeksu Pracy i podkreślając korzyści płynące dla ucznia, które wynikają ze statusu młodocianego pracownika. Zwróciła uwagę na całą gamę zawodów rzemieślniczych oferowanych przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu oraz możliwość jaką stwarza dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, przekształcona z gimnazjum Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki podkreślił korzyści płynące z możliwości przechodzenia z jednego typu szkoły do drugiego w obrębie tego samego budynku. Dyrektor szkoły Alicja Kossowska wymieniła atuty szkoły potwierdzone badaniami przeprowadzonymi wśród uczniów, którzy wysoko oceniają atmosferę panującą w szkole, dobry kontakt z nauczycielami, zrozumiały sposób prowadzenia lekcji, a przede wszystkim to, że w krótkim czasie, bez nadmiernego wysiłku można zdobyć zawód, dający szansę na dobrze płatną pracę. Spotkanie zakończyło się dyskusją, w czasie której głos zabrała m.in. wiceburmistrz Małgorzata Greiner podkreślając wagę i znaczenie rzemiosła w życiu codziennym, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę. Podkreśliła też potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego i przywrócenia szacunku dla kształcenia zawodowego.

czytaj więcej