DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA

Nabycie przez uczniów ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie dodatkowych  uprawnień /kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy – kursy i szkolenia 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Planuje się wyposażenie uczniów w dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez organizację kursów i szkoleń uzupełniających nabyte kwalifikacje zawodowe. Proces uzyskiwania nowych kwalifikacji i uprawnień realizowany będzie zgodnie z wytycznymi i intrpreacjami w zakresie procesu nabywania kwalifikacji z uwalednieniem procesu walidacji i certyfikacji, w instytucjach uprawnionych do poświadczania zdobytych kwalifikacji. Szkoleniami i kursami objęci zostaną uczniowie ostatnich klas –max 20 osób (z klas II i III). Realizacja w 2018 roku.

REKRUTACJA

Pierwszeństwo udziału mają:

- dziewczęta,

– uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów objętych planem nauczania,

– z najwyższą frekwencją na zajęciach szkolnych, warsztatach oraz na zajęciach z praktycznej nauki zawodu,

– wykazujący się aktywnością na zajęciach szkolnych i warsztatach.

Warto skorzystać już dziś, ponieważ ilość miejsc ograniczona!!!!

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie: opinia doradcy zawodowego, opinia instruktora praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcy klasy. Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z doradcą zawodowym i instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Kryteria: faktyczna potrzeba skorzystania ze szkolenia, zgodność szkolenia z zapotrzebowaniem zawodu na rynku pracy, pomysł na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytej na kursie/ szkoleniu.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych tworzone będą listy rezerwowe.

Skip to content