Gimnazjum CRR i MP » Rzemieślnicy na start

Rzemieślnicy na start

PLAKAT o projekcie-1

 

loga UE Dolny Slask Fundusze

 

DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA

Nabycie przez uczniów ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie dodatkowych  uprawnień /kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy – kursy i szkolenia 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Planuje się wyposażenie uczniów w dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez organizację kursów i szkoleń uzupełniających nabyte kwalifikacje zawodowe. Proces uzyskiwania nowych kwalifikacji i uprawnień realizowany będzie zgodnie z wytycznymi i intrpreacjami w zakresie procesu nabywania kwalifikacji z uwalednieniem procesu walidacji i certyfikacji, w instytucjach uprawnionych do poświadczania zdobytych kwalifikacji. Szkoleniami i kursami objęci zostaną uczniowie ostatnich klas –max 20 osób (z klas II i III). Realizacja w 2018 roku.

REKRUTACJA

Pierwszeństwo udziału mają:

- dziewczęta,

– uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów objętych planem nauczania,

– z najwyższą frekwencją na zajęciach szkolnych, warsztatach oraz na zajęciach z praktycznej nauki zawodu,

– wykazujący się aktywnością na zajęciach szkolnych i warsztatach.

Warto skorzystać już dziś, ponieważ ilość miejsc ograniczona!!!!

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie: opinia doradcy zawodowego, opinia instruktora praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcy klasy. Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z doradcą zawodowym i instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Kryteria: faktyczna potrzeba skorzystania ze szkolenia, zgodność szkolenia z zapotrzebowaniem zawodu na rynku pracy, pomysł na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytej na kursie/ szkoleniu.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych tworzone będą listy rezerwowe.

 

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 Nabycie przez uczniów ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie dodatkowego doświadczenia praktycznego – praktyki zawodowe u innych pracodawców

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Praktyki zawodowe realizowane będą zgodnie ze Standardami realizacji wybranych form wsparcia w oparciu o umowę zawartą z pomiędzy pracodawcą, a liderem i słuchaczem. Zaplanowany wymiar praktyk zawodowych to 150 godzin. Praktyki zawodowe będą w większości w systemie wyjazdowym, tzn. słuchacze zapewnione będą mieli noclegi w internatach, hostelach lub innych miejscach dedykowanych tej grupie wiekowej i będą wracać do domów na weekendy. Średni wymiar praktyk to 25 dni – Uczniowie nieletni będą odywać praktykę w wymiarze 6 godzin dziennie, a pełnoletni 8 godzin dziennie. Każdemu z uczestników przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk i z powrotem. Ponadto otrzymają środki na wyżywienie oraz przysługujące im stypendium na zasadach określonych w standard sta, tj. 2.000 zł netto. Pracodawcy przyjmujący słuchaczy na praktykę otrzymają refundację wynagrodzenia opiekuna praktyk zawodowych – na jednego opiekuna przypadać będzie śr. 4 praktykantów. Ponadto pracodawcy przyjmujący na praktykę poniosą koszt przeszkolenia praktykantów w zakresie BHP oraz koszt zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej itp. Po zakończeniu praktyk pracodawcy wydadzą opinię o słuchaczach. Praktyki realizowane będą za zgodą pracodawcy ucznia – delegowanie do udziału w praktykach. Praktykami objętych zostanie 34 uczniów.

REKRUTACJA

Pierwszeństwo udziału mają:

- dziewczęta,

– uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów objętych planem nauczania,

– z najwyższą frekwencją na zajęciach szkolnych, warsztatach oraz na zajęciach z praktycznej nauki zawodu,

– wykazujący się aktywnością na zajęciach szkolnych i warsztatach.

Warto skorzystać już dziś, ponieważ ilość miejsc ograniczona!!!!

 

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie: opinia doradcy zawodowego, wychowawcy klasy oraz zgoda instruktora praktycznej nauki zawodu. Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z doradcą zawodowym.

 

USŁUGI Punktu Informacji i Kariery – SPInKa

dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA – PROGRAM SPInKa:

 • przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwiające uczniom poznanie reguł rządzących rynkiem pracy,
 • uczenie planowania kariery zawodowej, umiejętności zbierania informacji o pracodawcach i konfrontacji tych informacji z własnymi oczekiwaniami,
 • treningi umiejętności administracyjnych (pisanie podań, życiorysów zawodowych, CV, listów motywacyjnych, ofert zatrudnienia, poszukiwania pracy w formie rozmów telefonicznych, przygotowania się do bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, autoprezentacje),
 • kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Planowane przedsięwzięcia:

 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia – zajęcia w grupach (każda grupa 24h),
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – max 40 osób, każda osoba po 4h,
 3. Kreowanie postaw przedsiębiorczych – przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia spółdzielni socjalnej jako alternatywa dla zatrudnienia na otwartym rynku pracy – zajęcia w grupach (każda grupa 80h),
 4. Praca z programami multimedialnymi do poradnictwa zawodowego
 5. Warsztaty wykorzystania narzędzi TIK w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia – obsługa pakietu Office, programów graficznych, komunikatory, Internet, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – zajęcia w grupach (każda grupa po 160h),
 6. Spotkania dyskusyjne z profesjonalistami, tj. z pracodawcami, instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego (PUP, Kluby Pracy, OHP, MCK, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Banki, Spółdzielnie Socjalne i Rzemieślnicze, BARL, Inspekcja Pracy, agencje zatrudnienia),
 7. Udział młodzieży w wycieczkach o charakterze poznawczym do np. zakładów pracy, instytucji rynku pracy, czy udział w Targach pracy,
 8. Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
 9. Gromadzenie i systematyczne aktualizowanie informacji zawodowej
 10. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ indywidualne przeprowadzenie n/w testów oraz przeanalizowanie ich wyników z doradca zawodowym:

 • Test preferencji i predyspozycji zawodowych – to narzędzie będzie wspierać diagnozę obszarów dotyczących możliwości, zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, potencjału. Nowa wiedza o sobie zdobyta przez uczestników projektu, dzięki pracy z testem, pomoże zweryfikować decyzję o wyborze zawodu lub zweryfikować plany zawodowe.
  Test preferencji i predyspozycji zawodowych  pomoże odpowiedzieć na pytanie jakie są dominujące cechy osobowości zawodowej osoby badanej, jaki rodzaj i styl pracy lubi, jaki rodzaj kontaktów interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych preferuje. Osoba badana dowie się, które z opisanych rodzajów preferencji zawodowych  (przedmiotowe, społeczne, przedsiębiorcze, twórcze, wykonawcze, analityczne) są u niej dominujące i w jakich sytuacjach zawodowych prognozują one efektywną adaptację oraz odniesienie sukcesu.
 • Test „Czy jestem przedsiębiorczy?” – test zawiera pytania odnoszące się do określonych cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji potrzebnych potencjalnemu przedsiębiorcy. Odpowiadając na pytania, uczestnik projektu uzyska wstępną orientację dotyczącą zagadnienia,  oraz dowie się, czy posiada cechy składające się na profil osoby przedsiębiorczej, co w przyszłości może wskazać mu drogę do założenia swojej działalności gospodarczej.

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SPInKa:

- jak najlepiej poznajemy siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz predyspozycje do wykonywania zawodu,

- dostęp do informacji zawodowej,

- poszerzenie perspektyw,

- świadomość zmian,

- zmniejszona liczba niepowodzeń,

- ułatwione wejście na rynek pracy,

- lepsze przygotowanie do udanego startu życiowego, do istnienia w społeczeństwie i do bycia szczęśliwym;

 

Rozwój kwalifikacji i kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu

Objęcie wsparciem szkoleniowyinstruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez:

- nabycie umiejętności pozwalających na efektywniejsze przygotowanie do zawodu ucznia/pracownika młodocianego

- możliwość włączenia w proces kształcenia zawodowego narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych

- nabycie umiejętności interpersonalnych przydatnych w zarządzaniu zespołami

 

Skorzystanie z tej możliwości szkolenia/podniesienia swoich kompetencji zniweluje trudności w prawidłowym przygotowaniu zawodowym ucznia.

 

Rekrutacja – podstawowe wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie zawodowe
 • tytuł mistrza w nauczanym zawodzie
 • ilość miejsc ograniczona

Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają:

 • osoby +50
 • kobiety

W przypadku braku chętnych posiadających wyżej określone wymagania, w projekcie mogą wziąć udział osoby poniżej 50-tego roku życia, oraz osoby z wykształceniem średnim lub wyższym.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ DO SEKRETARIATU CECHU W BIELAWIE PRZY UL. POLNEJ 2 I WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Zakwalifikowana do projektu osoba otrzyma następujące wsparcie:

 • zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i społeczne: komunikacja, motywacja, asertywność, przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych – 40 godzin zajęć w grupie
 • coaching w zakresie pracy z podopiecznymi, rozwiązywanie trudności organizacyjnych i zarządczych – 5 godzin wsparcia indywidualnego
 • zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe – obsługa Internetu, wykorzystanie Internetu w bieżącej pracy (wyszukiwanie danych, kontrahentów, przechowywanie danych w chmurze itp.), obsługa komunikatorów, obsługa paketu Office, tworzenie baz danych, wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzaniu uczniami itp. – 40 godzin zajęć w grupie

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

CEL zacieśnienie i rozwój współpracy ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego z regionu poprzez realizację badań i analiz procesu kształcenia zawodowego, organizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz szkoły i rynku pracy.

Główne założenia:

 1. Organizacja dwóch giełd pracy z panelami dyskusyjnymi i spotkaniem typu Word caffe
 2. Organizacja festiwalu umiejętności podczas Dni otwartych szkoły

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Szkoła Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
 • Szkoły Niepubliczne w Bielawie
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Młodzieżowe Centrum Kariery
 • Hufiec Pracy w Bielawie
 • Hufiec Pracy z Dzierżoniowa
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • BARL
 • Bielawski Klaster Edukacyjny
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE
 • Lokalni pracodawcy i firmy

 

 

Warsztaty  aktywnego poszukiwania zatrudnienia

Od września 2017 w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Rzemieślnicy na start”.

Po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego wśród uczniów szkoły, 29 listopada rozpoczęły się, pierwsze z cyklu, dwudziestoczterogodzinne – warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Bierze w nich udział dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy –Małgorzata Bieżanowska. Taką formą zajęć objęci będą wszyscy uczniowie szkoły na początku roku 2018 .

Celem warsztatów jest nabycie nowej wiedzy i umiejętności takich jak: przygotowanie podstawowych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas  rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami, zasady i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz umiejętność identyfikowania i analizowania ofert pracy. Zajęcia grupowe prowadzone są metodami aktywnymi w formie warsztatowej z naciskiem na praktyczne wykorzystanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności. Ponadto każdy uczestnik zajęć grupowych objęty zostanie doradztwem indywidualnym ,w wyniku czego uzyska wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, możliwości rozwoju kariery zawodowej, uzupełni też kwalifikacje w celu łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

 

 

Harmonogram  warsztatów organizowanych w ramach projektu „Rzemieślnicy na start”

           Warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia

Grupa I – 10 osób klasa I

prowadząca –Małgorzata Bieżanowska

2 razy w tygodniu, środy i czwartki po 3 godziny

Terminy zajęć w 2017 roku

29, 30 listopada

6, 8 grudnia

13, 14 grudnia

20, 21grudnia

 

 

Grupa II -10 osób klasa I

prowadząca –Małgorzata Bieżanowska

2 razy w tygodniu, środy i czwartki po 3 godziny

Terminy zajęć w 2018 roku

3, 4 stycznia

10, 11 stycznia

31 stycznia ,1lutego

7, 8 lutego

 

 

Grupa III -10 osób klasa III

Prowadząca –Joanna Kosowska

1 raz w tygodniu w poniedziałki po 6 godzin ( klasa jest tylko wraz w tygodniu w szkole)

Terminy zajęć w 2018 roku

8 stycznia, 29 stycznia, 5 lutego, 12 lutego

 

Grupa IV – 10 osób  klasa I

Prowadząca –Joanna Kosowska

2 razy w tygodniu po 3 godziny

Wrzesień 2018 roku

 

                     Kreowanie postaw przedsiębiorczych

Grupa I – 15 osób  klasa II

Prowadząca –Danuta Łuszczki

1 raz w tygodniu we wtorki po 5 godzin

16 spotkań w 2018 roku po 5 godzin

6, 13, 20, 27 lutego

6, 13, 20, 27 marca

10, 17, 24 kwietnia

8, 15, 22, 29 maja

5 czerwca

Grupa II – 15 osób  klasa I

20 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym 2018/2019

 

 

plakat spinka-1

 

 

 

 

 

Od września br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizuje w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dla uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 557 575 zł, pt.: „Rzemieślnicy na start”.

Celem projektu, który będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów placówek oświatowych prowadzonych przez Cech, poprzez lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu wzbogaci ofertę prowadzonych przez bielawski Cech szkół rzemieślniczych w zakresie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego. Uczniowie dzięki bezpłatnym kursom i szkoleniom oraz wyjazdowym praktykom zawodowym u innych pracodawców nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy. Szkoła wyposażona zostanie w najnowszy sprzęt komputerowy, dzięki któremu w placówce rzemieślniczej powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA), w ramach którego dla uczniów klas II i III realizowane będą warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia, indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz kreowane zostaną postawy przedsiębiorcze. W projekcie miejsce jest również dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych, którzy będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, społecznych, a także cyfrowych. Aby rozwinąć ofertę kształcenia oraz procesu dostosowania do potrzeb rynku pracy, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi organizował będzie Giełdy Pracy, panele dyskusyjne oraz Festiwale umiejętności.

Projekt „Rzemieślnicy na start” nie tylko podniesie kwalifikacje i kompetencje instruktorów praktycznej nauki zawodu, ale przyczyni się do tego, że uczniowie szkoły rzemieślniczej, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, zdobędą dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do uczonego przez siebie w szkole zawodu. Bielawskie rzemiosło ma nadzieję, że zacieśnienie współpracy z otoczeniem poprawi wizerunek szkoły, a wsparcie otrzymane w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności nauczania zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

 

Skip to content