PRAKTYKI ZAWODOWE

Nabycie przez uczniów ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie dodatkowego doświadczenia praktycznego – praktyki zawodowe u innych pracodawców

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Praktyki zawodowe realizowane będą zgodnie ze Standardami realizacji wybranych form wsparcia w oparciu o umowę zawartą z pomiędzy pracodawcą, a liderem i słuchaczem. Zaplanowany wymiar praktyk zawodowych to 150 godzin. Praktyki zawodowe będą w większości w systemie wyjazdowym, tzn. słuchacze zapewnione będą mieli noclegi w internatach, hostelach lub innych miejscach dedykowanych tej grupie wiekowej i będą wracać do domów na weekendy. Średni wymiar praktyk to 25 dni – Uczniowie nieletni będą odywać praktykę w wymiarze 6 godzin dziennie, a pełnoletni 8 godzin dziennie. Każdemu z uczestników przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk i z powrotem. Ponadto otrzymają środki na wyżywienie oraz przysługujące im stypendium na zasadach określonych w standard sta, tj. 2.000 zł netto. Pracodawcy przyjmujący słuchaczy na praktykę otrzymają refundację wynagrodzenia opiekuna praktyk zawodowych – na jednego opiekuna przypadać będzie śr. 4 praktykantów. Ponadto pracodawcy przyjmujący na praktykę poniosą koszt przeszkolenia praktykantów w zakresie BHP oraz koszt zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej itp. Po zakończeniu praktyk pracodawcy wydadzą opinię o słuchaczach. Praktyki realizowane będą za zgodą pracodawcy ucznia – delegowanie do udziału w praktykach. Praktykami objętych zostanie 34 uczniów.

REKRUTACJA

Pierwszeństwo udziału mają:

- dziewczęta,

– uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów objętych planem nauczania,

– z najwyższą frekwencją na zajęciach szkolnych, warsztatach oraz na zajęciach z praktycznej nauki zawodu,

– wykazujący się aktywnością na zajęciach szkolnych i warsztatach.

Warto skorzystać już dziś, ponieważ ilość miejsc ograniczona!!!!

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie: opinia doradcy zawodowego, wychowawcy klasy oraz zgoda instruktora praktycznej nauki zawodu. Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z doradcą zawodowym.

Skip to content