ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  „dostawę 12 komputerów oraz drukarki  do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery prowadzonego w ramach projektu Rzemieślnicy na start”

kod CPV 30200000-1 urządzenia komputerowe

W  ramach projektu pn „ Rzemieślnicy na start ”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,  Działanie 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zamawiający – Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  zaprasza do składania ofert na dostawę w/w sprzętu.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki znajdują się w biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w  Bielawie przy ul. Polnej 2.

Skip to content