Warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia

Od września 2017 w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Rzemieślnicy na start”.

Po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego wśród uczniów szkoły, 29 listopada rozpoczęły się, pierwsze z cyklu, dwudziestoczterogodzinne – warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Bierze w nich udział dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy –Małgorzata Bieżanowska. Taką formą zajęć objęci będą wszyscy uczniowie szkoły na początku roku 2018 .

Celem warsztatów jest nabycie nowej wiedzy i umiejętności takich jak: przygotowanie podstawowych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas  rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami, zasady i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz umiejętność identyfikowania i analizowania ofert pracy. Zajęcia grupowe prowadzone są metodami aktywnymi w formie warsztatowej z naciskiem na praktyczne wykorzystanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności. Ponadto każdy uczestnik zajęć grupowych objęty zostanie doradztwem indywidualnym ,w wyniku czego uzyska wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, możliwości rozwoju kariery zawodowej, uzupełni też kwalifikacje w celu łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

Skip to content