Gimnazjum CRR i MP » Cele i zadania

Cele i zadania

Cele i zadania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie

 Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności do jej ukończenia, przygotowuje do  świadomego wyboru dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, a ponadto:

1) zapewnia  uczniom   warunki  niezbędne  do   ich  rozwoju  i  przygotowuje  do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

2) umożliwia uczniom rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualny program lub tok nauki oraz udział w zajęciach dodatkowych,

3) organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów wymagających takiej formy pracy,

4) zapewnia warunki bezpieczeństwa oraz dba o promocję i ochronę zdrowia,

5) współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

6) ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki,

7) realizuje  program  profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze  profilaktycznym  skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców, opracowany w oddzielnym dokumencie,

8) realizuje program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, opracowany w oddzielnym dokumencie.