Gimnazjum CRR i MP » Rzemieślnicy na start

Rzemieślnicy na start

PLAKAT o projekcie-1

 

loga UE Dolny Slask Fundusze

 

Warsztaty  aktywnego poszukiwania zatrudnienia

Od września 2017 w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Rzemieślnicy na start”.

Po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego wśród uczniów szkoły, 29 listopada rozpoczęły się, pierwsze z cyklu, dwudziestoczterogodzinne – warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Bierze w nich udział dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy –Małgorzata Bieżanowska. Taką formą zajęć objęci będą wszyscy uczniowie szkoły na początku roku 2018 .

Celem warsztatów jest nabycie nowej wiedzy i umiejętności takich jak: przygotowanie podstawowych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas  rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami, zasady i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz umiejętność identyfikowania i analizowania ofert pracy. Zajęcia grupowe prowadzone są metodami aktywnymi w formie warsztatowej z naciskiem na praktyczne wykorzystanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności. Ponadto każdy uczestnik zajęć grupowych objęty zostanie doradztwem indywidualnym ,w wyniku czego uzyska wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, możliwości rozwoju kariery zawodowej, uzupełni też kwalifikacje w celu łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

 

 

 

plakat spinka-1

 

 

 

 

 

Od września br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizuje w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dla uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 557 575 zł, pt.: „Rzemieślnicy na start”.

Celem projektu, który będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów placówek oświatowych prowadzonych przez Cech, poprzez lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu wzbogaci ofertę prowadzonych przez bielawski Cech szkół rzemieślniczych w zakresie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego. Uczniowie dzięki bezpłatnym kursom i szkoleniom oraz wyjazdowym praktykom zawodowym u innych pracodawców nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy. Szkoła wyposażona zostanie w najnowszy sprzęt komputerowy, dzięki któremu w placówce rzemieślniczej powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA), w ramach którego dla uczniów klas II i III realizowane będą warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia, indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz kreowane zostaną postawy przedsiębiorcze. W projekcie miejsce jest również dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych, którzy będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, społecznych, a także cyfrowych. Aby rozwinąć ofertę kształcenia oraz procesu dostosowania do potrzeb rynku pracy, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi organizował będzie Giełdy Pracy, panele dyskusyjne oraz Festiwale umiejętności.

Projekt „Rzemieślnicy na start” nie tylko podniesie kwalifikacje i kompetencje instruktorów praktycznej nauki zawodu, ale przyczyni się do tego, że uczniowie szkoły rzemieślniczej, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, zdobędą dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do uczonego przez siebie w szkole zawodu. Bielawskie rzemiosło ma nadzieję, że zacieśnienie współpracy z otoczeniem poprawi wizerunek szkoły, a wsparcie otrzymane w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności nauczania zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.