Rada Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest m.in. organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowywania i opieki w szkole i środowisku. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Rok szkolny 2020/2021

W dniu ….. w szkole odbyło się posiedzenie Rady Rodziców w celu uzupełnienia składu Rady Rodziców. Na przewodniczącego Rady Rodziców została zgłoszona kandydatura Pana Piotra Krupskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Odbyło się więc głosowanie, w którym za głosowały 4 osoby. Nie było głosów przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Skład Rady Rodziców:

  1. Przewodniczący Rady Rodziców:
  2. Członkowie: