Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie przed wielką szansą edukacyjną

Od września 2017 realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Rzemieślnicy na start”.

Na realizację projektu pozyskano kwotę  557 575,00 zł., która wydatkowana będzie w latach 2017-2019 głównie na potrzeby uczniów. Celem projektu jest wzbogacenie szkoły w zakresie poradnictwa zawodowo –edukacyjnego poprzez utworzenie  i wyposażenie w 12 stanowisk komputerowych, Szkolnego Punktu Informacji  i Kariery (SPiNKA) oraz sfinansowanie 1 nauczycielowi studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. SPiNKA będzie organizatorem różnorodnych warsztatów dla uczniów i pracodawców celem poszerzenia ich kompetencji interpersonalnych  i społecznych oraz rozwijających umiejętności cyfrowe.

W celu zdobycia dodatkowych umiejętności  praktycznych i zwiększenia swoich szans na zatrudnienie, uczniowie klasy II i III wyjadą na miesięczne staże zawodowe, które organizowane będą u innych pracodawców. Zrefundowane będą koszty wyjazdu na staż, noclegów i wyżywienia, ponadto każdy uczestnik otrzyma  stypendium w kwocie 2000 zł.,  a pracodawca jako opiekun praktyki zawodowej- wynagrodzenie.

Planowane jest zorganizowanie przez certyfikowane firmy zewnętrzne kursów i szkoleń wyposażających  uczniów w dodatkowe uprawnienia i umiejętności np. SEP dla elektryków, czy kursy spawalnicze i inne w zależności od potrzeb i możliwości ,co  zdecydowanie zwiększy szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

Oferta kształcenia oraz proces dostosowania do potrzeb rynku pracy rozwinie się w wyniku podjęcia i zacieśnienia współpracy z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego. W tym celu zorganizowane będą  2 Giełdy Pracy połączone z  panelami dyskusyjnymi, zorganizowany zostanie Festiwal Umiejętności zawodowych, w czasie którego uczniowie zaprezentują swoje umiejętności. Projekt zakończy się badaniem mającym na celu identyfikację  i prognozowanie potrzeb na zawody na lokalnym rynku pracy. Raport z tego badania zaprezentowany będzie wszystkim instytucjom otoczenia społeczno- gospodarczego.

Projekt realizuje Fundacja Merkury w Wałbrzychu wraz z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

logo (Kopiowanie)