Lekcja europejska

01  i 04 października 2018 r. w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych  przeprowadzono lekcję europejską. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych Panią Katarzyną Walczyk oraz Dyrektorem Biura Cechu Panią Katarzyną Wierzbicką.

W ramach lekcji przedsiębiorczości pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wałbrzychu p. Alicja Dźwiniel przedstawiła informacje na temat Funduszy Europejskich.

Lekcja europejska prowadzona była według scenariusza, gdzie w pierwszej części zaprezentowano informacje na temat funduszy strukturalnych, następnie programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Następnie omówiono dostępne wsparcie dla osób młodych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń, staży, kursów oraz dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Następnie zaprezentowano krótki materiał filmowy zrealizowany na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, pokazujący przykłady efektów płynących z realizacji różnych form aktywizacji zawodowej osób młodych z POWER. Uczniowie zostali poinformowani również o możliwościach jakie są dostępne dla osób planujących założenie firmy na obszarze wiejskim oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców. Na koniec zaprezentowany został program krajowy „Wsparcie w starcie”, w ramach którego absolwenci szkół mogą pozyskać niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Na koniec lekcji zaproszono uczniów do korzystania z usług świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich oraz wskazano strony internetowe, gdzie znajdują się informacje na temat Funduszy Europejskich.

Uczniom biorącym udział w lekcji rozdano materiały informacyjne w postaci: broszury informacyjnej: „Młodzi na start” i „Fundusze europejskie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”, ulotki Rządowy program „Wsparcie w starcie” oraz wizytówki.

 

Przygotowała:   Alicja Dźwiniel

Starszy Specjalista Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Departament Marszałka