Punkt Informacji i Kariery – SPInKa

USŁUGI

Punktu Informacji i Kariery – SPInKa dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA – PROGRAM SPInKa:

 • przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwiające uczniom poznanie reguł rządzących rynkiem pracy,
 • uczenie planowania kariery zawodowej, umiejętności zbierania informacji o pracodawcach i konfrontacji tych informacji z własnymi oczekiwaniami,
 • treningi umiejętności administracyjnych (pisanie podań, życiorysów zawodowych, CV, listów motywacyjnych, ofert zatrudnienia, poszukiwania pracy w formie rozmów telefonicznych, przygotowania się do bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, autoprezentacje),
 • kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Planowane przedsięwzięcia:

 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia – zajęcia w grupach (każda grupa 24h),
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – max 40 osób, każda osoba po 4h,
 3. Kreowanie postaw przedsiębiorczych – przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia spółdzielni socjalnej jako alternatywa dla zatrudnienia na otwartym rynku pracy – zajęcia w grupach (każda grupa 80h),
 4. Praca z programami multimedialnymi do poradnictwa zawodowego
 5. Warsztaty wykorzystania narzędzi TIK w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia – obsługa pakietu Office, programów graficznych, komunikatory, Internet, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – zajęcia w grupach (każda grupa po 160h),
 6. Spotkania dyskusyjne z profesjonalistami, tj. z pracodawcami, instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego (PUP, Kluby Pracy, OHP, MCK, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Banki, Spółdzielnie Socjalne i Rzemieślnicze, BARL, Inspekcja Pracy, agencje zatrudnienia),
 7. Udział młodzieży w wycieczkach o charakterze poznawczym do np. zakładów pracy, instytucji rynku pracy, czy udział w Targach pracy,
 8. Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
 9. Gromadzenie i systematyczne aktualizowanie informacji zawodowej
 10. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ indywidualne przeprowadzenie n/w testów oraz przeanalizowanie ich wyników z doradca zawodowym:

 • Test preferencji i predyspozycji zawodowych – to narzędzie będzie wspierać diagnozę obszarów dotyczących możliwości, zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, potencjału. Nowa wiedza o sobie zdobyta przez uczestników projektu, dzięki pracy z testem, pomoże zweryfikować decyzję o wyborze zawodu lub zweryfikować plany zawodowe.
  Test preferencji i predyspozycji zawodowych  pomoże odpowiedzieć na pytanie jakie są dominujące cechy osobowości zawodowej osoby badanej, jaki rodzaj i styl pracy lubi, jaki rodzaj kontaktów interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych preferuje. Osoba badana dowie się, które z opisanych rodzajów preferencji zawodowych  (przedmiotowe, społeczne, przedsiębiorcze, twórcze, wykonawcze, analityczne) są u niej dominujące i w jakich sytuacjach zawodowych prognozują one efektywną adaptację oraz odniesienie sukcesu.
 • Test „Czy jestem przedsiębiorczy?” – test zawiera pytania odnoszące się do określonych cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji potrzebnych potencjalnemu przedsiębiorcy. Odpowiadając na pytania, uczestnik projektu uzyska wstępną orientację dotyczącą zagadnienia,  oraz dowie się, czy posiada cechy składające się na profil osoby przedsiębiorczej, co w przyszłości może wskazać mu drogę do założenia swojej działalności gospodarczej.

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SPInKa:

- jak najlepiej poznajemy siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz predyspozycje do wykonywania zawodu,

- dostęp do informacji zawodowej,

- poszerzenie perspektyw,

- świadomość zmian,

- zmniejszona liczba niepowodzeń,

- ułatwione wejście na rynek pracy,

- lepsze przygotowanie do udanego startu życiowego, do istnienia w społeczeństwie i do bycia szczęśliwym;