Gimnazjum CRR i MP » Rekrutacja

Rekrutacja

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

WYMAGANE DOKUMENTY

PRZY PRZYJĘCIU

KANDYDATA DO SZKOŁY

 

  • Podanie /do pobrania w Hufcu Pracy lub szkole/.
  • Świadectwo ukończenia klasy 6 Szkoły Podstawowej lub ostatnie świadectwo szkolne (oryginał).
  • 4 zdjęcia legitymacyjne.
  • Wyciąg z aktu urodzenia (oryginał) lub kserokopia dowodu osobistego.
  • Uchwała rady pedagogicznej.
  • Opina Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (oryginał do wglądu + 2 kserokopie).
  • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkoły (oryginał + 2 kserokopie).
  • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu /skierowanie ze szkoły/.
  • Karta zdrowia i karta szczepień.

 

1-33 Hufiec Pracy

ul. Wolności 109

58-260 Bielawa

tel. 74 833 21 38

 

Biuro czynne codziennie w godz. 8.00 – 15.30