• ROK SZKOLNY 2017/2018

  Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 41 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (klasa II i III), 21 uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP (klasa I) oraz z 3 uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie (klasa VII). harmonux

  czytaj więcej
 • RZEMIEŚLNICY NA START

  Od września br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizuje w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dla uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 557 575 zł, pt.: „Rzemieślnicy na start”. harmonux

  czytaj więcej
 • POROZUMIENIE PARTNERSKIEJ POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY

  26 sierpnia br. pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Towarzystwem Przyjaciół Bielawy oraz Obecním Úřadem w Křinicach, doszło do podpisania porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz współorganizowowania inicjatyw społecznych w ramach obchodów Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz innych imprez kulturalnych. harmonux

  czytaj więcej
 • Wizyta w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu

  5 lipca przedstawiciele bielawskiego Cechu – Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki i Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Dyrektorzy Szkoły Alicja Kossowska i Katarzyna Walczyk pojechali z wizytą gościnną do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu. W Brzegu w skład Zespołu wchodzi Szkoła Policealna, Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia, gdzie uczniowie doświadczenie zawodowe zdobywają na warsztatach szkolnych, a nie tak jak nasi uczniowie – w zakładach rzemieślniczych. Wizyta w Brzegu podyktowana była perspektywą współpracy obu szkół.

  czytaj więcej
 • Egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe

  W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie rzemiosła zdawali egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pierwszym etapem egzaminu była część praktyczna, która dla zawodu lakiernik, stolarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych trwała trzy dni, natomiast dla zawodu fryzjer, piekarz i cukiernik jeden dzień. Po pozytywnie zdanej części praktycznej, uczniowie przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Opolu przystąpili do dwuetapowego egzaminu teoretycznego., tj. części testowej oraz ustnej. Efektem zdanego egzaminu w dwóch etapach, było uzyskanie w przypadku ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej tytułu czeladnika w wyuczonym przez siebie zawodzie, natomiast w przypadku ucznia z przyuczeniem do zawodu (absolwent gimnazjum) – uzyskanie zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

  czytaj więcej
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole prowadzonej przez bielawski Cech

  23 czerwca zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.
  Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie –Krzysztofa Możejko, Starszego Cechu również radnego -Kazimierza Rachowieckiego, Prezesa BARL –Stanisława Jurcewicza, Prezesa Sudeckiej Komunikacji Autobusowej –Ryszarda Jagiełę, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwigę Hajduk Stalicę, dyrektor Biura Cechu –Katarzynę Wierzbicką, Przyjaciół szkoły – Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka i Tadeusza Łazowskiego, a także rodziców uczniów.
  Kulminacyjnym punktem programu był moment wręczenia statuetek i symbolicznego czeku opiewającego na kwotę po 200zł w kategorii „Prymus Szkoły roku 2017”. Uchwałą Rady Pedagogicznej Prymusami Szkoły w tym roku szkolnym zostali: jako absolwent szkoły – Izabela Trykoszko (uczennica fryzjerstwa) ze średnią ocen 4,85 oraz w kategorii klasy młodsze – uczeń klasy I Maciej Orawiec (elektryk) ze średnią ocen 5,06. Wręczono im okolicznościowe statuetki i nagrody finansowe, a listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów wyróżnionych tą prestiżową nagrodą. Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali wyżej wymienieni uczniowie oraz Zofia Mazgaj (kucharz) uczennica klasy I oraz Jacek Taraszkiewicz (mechanik pojazdów samochodowych) absolwent szkoły. Następnym elementem uroczystości były liczne nagrody książkowe i rzeczowe oraz listy gratulacyjne wręczane przez wychowawców klas ,dyrektor Biura Cechu, Starszego Cechu oraz komendant Hufca Pracy. Po ogólnoszkolnej uroczystości odbyły się mniej oficjalne spotkania w klasach.

  czytaj więcej
 • Kongres Rzemiosła Polskiego

  21 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się 2-dniowy Kongres Rzemiosła Polskiego.
  Kongres większością głosów (91 do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną 4 letnią kadencję został Jan Gogolewski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy, przedsiębiorca branży spożywczej.
  Nowo wybrany prezes w swoim wystąpieniu podziękował za obdarzenie go zaufaniem w kwestii objęcia kierownictwa. Powiedział, że będzie starał się aktywnie współpracować ze wszystkimi na rzecz poprawy sytuacji rzemiosła. Ma również nadzieję, że jego przyszłe działania przekonają do słuszności wyboru jego osoby na prezesa Związku Rzemiosła Polskiego nawet tych, którzy głosowali przeciwko niemu.
  Prezes Jan Gogolewski podkreślił, że nie boi się wyzwań, które przed nim postawiono. Liczy na pomoc i wspólne działania zarządu w przygotowaniu strategii na 4 lata swojej kadencji. Ale przede wszystkim liczy na wsparcie pracowników Związku Rzemiosła Polskiego, ponieważ to oni są najważniejszym systemem w zarządzaniu Związkiem.
  Kongres przyjął uchwałę o przyznaniu tytułu „Honorowy Prezes” trzem prezesom: Jerzemu Bartnikowi, Pawłowi Saarowi oraz Bogusławowi Wójcikowi.

  czytaj więcej